1.     Verantwoordelijke en contactgegevens

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden verwerkt Flexwise. Flexwise hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Flexwise is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken en laten verwerken. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die u, als betrokkene, heeft. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wanneer Flexwise persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zal Flexwise deze verwijderen of anonimiseren. Soms zijn we echter genoodzaakt om persoonsgegevens een langere tijd te bewaren in het kader van een rechtsvordering, of ter nakoming van wettelijke verplichtingen.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Flexwise, kunt u contact opnemen met:

Flexwise
Boerhaavelaan 40,
2713 HX Zoetermeer
info@flexwise.nl

2.     Verwerking van persoonsgegevens

In deze privacyverklaring informeren wij websitebezoekers en (contactpersonen van) klanten over de verwerking van hun persoonsgegevens. Wij hebben daarnaast een cookiebeleid en een privacyverklaring voor sollicitanten en medewerkers.

Hieronder leggen wij per onderdeel uit waarom we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dit kunnen zijn en op basis van welke juridische grondslag. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verzameldoel en hanteren hiervoor een bewaartermijnenbeleid.

2.1 Audits en certificeringstrajecten

Bij het verrichten van audits en certificeringstrajecten (uitvoering overeenkomst met onze klant) verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan het getoetste schema. In de meeste gevallen vereist het schema dat gegevens worden ingezien (dat is geen verwerking en dus is de AVG niet van toepassing), maar in sommige gevallen zijn wij verplicht om gegevens te registreren in ons rapport, bijvoorbeeld ten behoeve van de controleerbaarheid van onze werkzaamheden door de Raad van Accreditatie. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel. Verder wordt voor de weging van de noodzakelijke factoren deels gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming conform het schema.

2.2 Websitegebruik en cookies

Als u onze website bezoekt worden kleine tekstbestanden opgeslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat. Deze bestanden worden cookies genoemd. Cookies helpen ons bij het laten functioneren, analyseren en personaliseren van de website. Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:

  1. Functioneel: deze cookies zorgen ervoor dat onze websites naar behoren functioneren. Zo gebruiken wij cookies zodat u kunt reageren op onze website en ten behoeve van het gelijkmatig belasten van de website, zodat deze bereikbaar blijft.
  2. Analytisch: met deze cookies kunnen wij zien hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons om de website te kunnen verbeteren.
  3. Tracking: wij plaatsen tracking cookies om de reclame die we u laten zien te personaliseren. Hierdoor krijgt u relevantere aanbiedingen.
  4. Sociale media: de inhoud die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van cookies delen op sociale media. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van cookies van sociale media, zodat deze u herkennen op het moment dat u iets wil delen.

U kunt zelf aangeven welk type cookies u wilt accepteren of niet.

2.3 Sociale media

Als u Flexwise volgt via sociale media, of communiceert met of over Flexwise via sociale media (via direct messages, door mee te doen aan een peiling of via het plaatsen van comments), krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Als u informatie over Flexwise deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Flexwise volgt zelf ook socialemedia-kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u. Zo kunnen wij u vragen om nieuwswaardig beeldmateriaal toe te zenden. De volgende persoonsgegevens kunnen wij hierbij verwerken:

  • Socialemedia-profiel
  • Privéberichten aan ons
  • Comments bij artikelen van ons

We gebruiken uw persoonsgegevens voor webcare-doeleinden, om u antwoord te geven op een vraag die u ons stelt via sociale media of om te reageren op een klacht. Ook kunnen we reageren wanneer u ons noemt in een bericht. Wij verwerken de gegevens dan in het kader van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op een bericht waarin u ons noemt.

Nieuwsbrieven etc.
Voor het versturen van de nieuwsbrief en verwerken wij persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

3.     Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.

Met alle partijen waarmee wij samenwerken en persoonsgegevens uitwisselen maken wij goede afspraken over de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-U.S. Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

4.     Beveiliging

Flexwise neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van beveiliging met gebruikersnaam en wachtwoord, tweefactor-authenticatie, met onze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, onze medewerkers zijn gehouden aan vertrouwelijkheid, onze serverruimtes zijn afgesloten en wij maken geregeld back-ups.

5.     Uw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft u een aantal rechten:

Intrekken toestemming: u kunt ons vragen om uw eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan in het vervolg met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij er een andere reden is die ons verplicht hiertoe.
Inzage: u kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij dat doen delen we u mee welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, met welke derden ze gedeeld zijn, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten u om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.
Correctie: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
Verwijdering: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.
Beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar u wilt nog niet dat ze verwijderd worden, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar. In dat geval slaan wij de gegevens nog wel op, maar verwerken we ze niet verder.
Bezwaar maken: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we uw gegevens gebruiken voor directmarketing doeleinden, of in andere gevallen wanneer dit verband houdt met uw specifieke situatie en de verwerking gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Flexwise.
Gegevensoverdracht (dataportabiliteit): u kan ons verzoeken om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@flexwise.nl. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek reageren. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat Flexwise uw privacyrechten schendt.